Hledat

Spolupráce

Hledáme obchodní zástupce pro všechny regiony v ČR. Žádosti zasílejte na info@antibacteria.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Firma   ing. Miroslav  Lakomý

se sídlem  Soběšovice 196, 739 38  Soběšovice

identifikační číslo   62258516

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www. antibacteria.cz

 

  1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

      1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fizickou osobou ( dále kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné  na internetové adrese  www. antibacteria.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen wedové rozhraní obchodu)

      1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží  v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

      1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

      1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

      1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti  vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

      2.1.  Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Uživatelský účet není zřízen.

 

 3.  UZAVŔENÍ KUPNÍ SMLOUVY

     3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

     3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení jednotlivého zboží  a nákladů  za navrácení zboží, jestkiže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.  Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstavají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

    3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladechspojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

    3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :

       3.4.1.  objednávaném zboží - objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu.

       3.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadavaném způsobu doručení objednávaného zboží

       3.4.3.  informaci o nákladech spojených s dodáním zboží ( dále společně jako " objednávka")

   3.5.  Před zasláním objednávky prodavajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky  kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat  a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat  do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

   3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

   3.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přejetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou  a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

   3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícím způsobem :

      -  v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese  Ostravská 298, Bohumín, 735 51

      -  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

      -  bezhotovostně převodem  na účet prodávajícího č. 177702577/0600  MONETA MONEY BANK, Bohumín

      -  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

      -  bezhotovostně platební kartou

   4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinnen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

    4.2.1. Zboží bude vydodáváno k zákazníkovi neprodleně po obdržení objednávky, v případě nutné výroby do 21 dnů.

K doručení zboží využíváme Českou poštu , zboží zasíláme na dobírku. Dodání české pošty je 2 až 5 dnů.

Při nákupu nad 1 000 Kč neúčtujeme poštovné 100 Kč, u objednávky menší než 1 000 Kč účtujeme poštovné 100 kč.

Poštovné na Slovensko: pokud si zvolíte jako způsob dodání Českou poštu, je poštovné 280 kč.

   4.3.  Prodávající nepovažuje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

   4.4.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

   4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinnen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

   4.6.  Prodávající je oprávněn zejména v případě , že ze strany kupujícíhio nedojde k dostatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 ods. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

   4.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

   4.8.  Je-li v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlovy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží  a zašle jej v elektronické podobě  na elektronickou adresu kupujícího.

 

 5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

   5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze , jakož i zboží , které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit  a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  5.2.  Nejedná-li se případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího  či adresu elektronické pošty prodávajícího.

  5.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musi být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v případě , kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   5.4.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti ( 14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je  taktéž oprávněn vrátit plnění  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí -li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5.5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.6.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.7.  Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku učínnost a kupující je povinnen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 6.  PŘEPRAVA A DODÁNí ZBOŽÍ

   6.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

   6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinnen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povvinen převzít zboží při dodání.

   6.3.  V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinnen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinnen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vníknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

   6.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

   7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy ( zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

   7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

    7.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

    7.2.3.  zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvnímu vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

    7.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti a

    7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3.  Ustanovení uvedená n článku 7.2. obchodních podnínek se nepoužijí u zboží prodávající za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží  na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacetičtyř ( 24) měsíců od převzetí.

  7.5.Práva u vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese  jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem  na sortiment prodávaného zboží, případě i v sídle nebo místě podnikání.

  7.6.  Další práva  a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  7.7.  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů formou smírného řízení :  V případě, že dojde mezi ing. M. Lakomým - Antibacteria a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 8.   DALŠÍ  PRÁVA  A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

   8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

   8.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   8.3.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy:  info@antibacteria.cz. Informaci o vyřízení stížností kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

   8.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ocranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimi jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

   8.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno a přijmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, ( vše jako osobní údaje) 

  9.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  9.4.  Kupující bere na vědomí, že je povinnen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně  a pravdivě a že je povinnen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající  pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  9.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné neautomatizovaným způsobem.

  9.7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  9.8.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající  nebo zpracovatel ( čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu  s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může :

    9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

    9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

  9.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 10.  ZASLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí se zasláním informací souvisejících se zbožím, se službami nebo podnikem prodávajícíno na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím ne elektronickou adresu kupujícího.

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítači kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 11.  DORUČOVÁNÍ

  11.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají , že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

   12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto ustanovení nastoupí ustanovení , jehož smysl se neplatném,u ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností  nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.4.  Kontaktní údaje prodávajícího :

          ing. Miroslav  Lakomý - ANTIBACTERIA

          Šunychelská 1230,  735 81 BOHUMÍN

          adresa elektronické pošty : info@antibacteria.cz

          telefón  :  596 018 290 , 777 714 174

 

V Bohumíně , dne  01.11.2015 

 

                 

 

 

 

 

 

 

   


Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Poštovné
0,00 Kč Celkem

K pokladně

Polypropylenový flees